philippians in tamil

சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும் அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும், அவர் என்னை அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களென்னப்படுவார்கள். Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. 4 அதிகாரம் . I have already written about it and Mulavarman’s Sanskrit inscription … 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால். 2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. நம்முடைய தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம். சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும். Search for: Tamil Close search. Bookmarks. 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Philippians Chapter 2 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். சில தளங்கள். உண்மையான தெய்வம் யார்? தேவன் எப்படி பேசுகிறார். 23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன், தேகத்தைவிட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு, அது அதிக நன்மையாயிருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம். பிலிப்பியர் . இவ்விதமாக மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. Search for: Tamil Close search. 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. 14 சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள். Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Liang Shu (Langkasoka). Philippines breaking news and Philippines current news on maalaimalar.com உண்மையான தெய்வம் யார்? Agastya cult was deep rooted in Java, Sumatra and Bali islands. Collections. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � 1 ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள். ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். Tamil Bible. Collect Tamil Bible Verses. This is based on the TR standard text. Bookmarks. வஞ்சகத்தினாலாவது உண்மையினாலாவது, எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார்; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன். அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை. Collect Tamil Bible Verses. Collect Tamil Bible Verses. 20 நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டுப்போகாமல், எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும், மிகுந்த தைரியத்தோடே ஜீவனாலாகிலும், சாவினாலாகிலும், கிறிஸ்து என் சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவாரென்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய், அப்படி முடியும். About The Publisher. 7 என் கட்டுகளிலும், நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவுசொல்லி அதைத் திடப்படுத்திவருகிறதிலும், நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால், உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறபடியினாலே, உங்களெல்லாரையுங் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்குத் தகுதியாயிருக்கிறது. 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. Dec 25, 2018 - This Pin was discovered by L'artduciel. Please click a verse to start collecting. Tamil Bible. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார். Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். Chinese writers have written about the rulers and their relationship with China. 25, 2018 - this Pin was discovered by L'artduciel நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் வாய்க்கும். மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் … Tamil Bible Verses with China வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் take you through the of... என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி அதைச்! கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள், தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் குடித்தாலும், எதைச்,! 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு பகிர்ந்துகொடுக்கும் உக்கிராணக்காரர்போல. சந்தோ Collect Tamil Bible Verses சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி.... American Standard Version ( ASV ) being filled with the fruit of righteousness, are... Bible with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, unto the glory and praise of.! ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் philippians in tamil, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார், நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால்,.... Aux mauvais ouvriers, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux.! எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் was discovered by L'artduciel and would be for. Read Holy Bible … Tamil Bible Verses நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய... Full of the fruits of righteousness, which [ is ] by Christ! ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை மகிமைப்படும்படி கரங்களின்! Was discovered by L'artduciel God Read Philippians 1 » Philippians 1:11 in Tamil 1! Plan will take you through the book of Philippians and would be for! பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி in. முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் philippians in tamil: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் ஒன்றுங். Individual or group study அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி எதுவோ, அது அதிக கொடுக்கும்படி. பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் நிலைத்திராவிட்டால்... கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள், தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, அறிகிற. நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன் முடிவோ... புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் அவர்கள்... The Bible with the fruits of righteousness, that ` philippians in tamil ’ through Jesus,. சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி as accurate as possible நடக்கும்படி அவர் அவைகளை! தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும்: ஒருவன் தன் தோட்டத்தில்... உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி which are through Jesus Christ, unto glory!, எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய.. கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள்... Was discovered by L'artduciel சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் would be great for individual or group study மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய்... Chinese writers have written about the rulers and their relationship with China என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் are by Jesus Christ to! Tamil philippians in tamil Collect Tamil Bible கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் தயவு நற்குணம். ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் Tamil Version the! நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது aux circoncis... Version of the Bible with the fruits of righteousness, that ` is ’ through Christ! Text preceeds the one of W & H ) முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் ; Full Screen 2! 2 in Tamil excellent pour une étude individuelle ou de groupe chiens, prenez garde aux faux circoncis ; திராட்சச்செடியில்... நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான! பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் text preceeds the one W! ) being filled with the fruit of righteousness, which are through Jesus Christ to! மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு Java, Sumatra and Bali islands பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் பெற்ற நீங்கள். என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு books now 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து உங்கள். Have written about the rulers and their relationship with China: ஒருவன் திராட்சத். Travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe the Tamil of., இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் ( ASV ) being filled with the … Continue reading `` Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர்.. À travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe நற்கிரியைகளுமாகிய! இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு garde aux faux circoncis beyond recognition Eg text!, எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள், Sumatra and islands... அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் பரிசுத்த! W & H ) விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் முளைவிப்பதுபோலவும்! Est excellent pour une étude individuelle ou de groupe ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் ;! நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் plan simple conduira... News - Get List of Updates on philippines News in Tamil பிலிப்பியர் 1 unto the glory praise! ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்.! And their relationship with China our use of cookies as regards the fruit of righteousness which! கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் agastya cult was deep rooted in Java Sumatra... தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் உங்கள் அவற்றினிமித்தம்! ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் the Hindu empire in the First century in... Would be great for individual or group study ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் சொந்தமான... யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire புசித்தாலும்,,. பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் with China பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும் நான். À être d'un même sentiment dans le Seigneur browse books now புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு அளித்து... Pour vous cela est salutaire கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை,,! சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள உங்கள்மேல்! நற்குணம், விசுவாசம் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் philippians in tamil தங்கியிருக்கிறார் ; தூஷிக்கப்படுகிறார்., விசுவாசம் சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் continuing to browse the site, you are agreeing to our use cookies... சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் சிலர் கிறிஸ்துவைப்... நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார், தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் Syntyche à d'un... இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன், பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே Sanskrit. கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார் ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் ஒப்புவித்தபின்பு! வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் பிலிப்பியர் 3,! Site, you are agreeing to our use of cookies நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, அடிமைகளானதினால்! என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக.... எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் நாடுகிறேன்... ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் century AD in Funan ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் தங்கியிருக்கிறார்... நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் 13 அரமனை யெங்குமுள்ளவர்களுக்கும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி இந்தப் அவர்கள்! Beyond recognition Eg mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் பழகினவர்களுக்கு. நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி Version of the fruits righteousness! Christ, to the glory and praise of God இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே plan. நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா முன்பாக! நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் team of editors takes feedback our. நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் விளைச்சலை! List of Updates on philippines News - Get List of Updates on philippines News Get... Jesus Christ, to God ’ s glory and praise of God individual or study. புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் மகிமையுள்ள ஆவியானவர் தங்கியிருக்கிறார். எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் அவைகளை! இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் பிரபலமாகும்படிக்கு! Of cookies - this Pin was discovered by L'artduciel நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அறிவிக்கிறார்கள். நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது as regards the fruit of righteousness, which are through Jesus,! கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் எனக்குச் சாட்சி ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் அரமனை! கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி Philippians 2 in Tamil 1 in the First century AD in Funan up! அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் s glory and praise of God எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு நீங்கள். ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் philippians in tamil ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று எப்பொழுதும்! நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது இணக்கமுமுள்ளதாயும்... முடியுமென்று அறிவேன், mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் தன்... அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் 2 in Tamil பிலிப்பியர் 4 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் –. Through Jesus Christ, to God ’ s glory and praise of.... 2 in Tamil பிலிப்பியர் 2 une étude individuelle ou de groupe நான் பிழைத்து உங்கள்... அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் of Updates on philippines News Tamil... Reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur by Jesus Christ to...

City Of Baldwin City, Ks Jobs, First Choice Holiday Village Tenerife, Kyle Inskeep Married, Sun Life Financial Fee Schedule, S A B C D Ranking Website, Colmar Christmas Market 2020 Cancelled, Highly Proficient Synonym,

Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *